Παράμετροι Συναλλαγών

Αλλαγές στις συναλλαγές

Στη συνεχή της προσπάθεια να βελτιώσει την εμπειρία των συναλλαγών σας, η XForex έχει ήδη επεκτείνει τις δραστηριότητες των συναλλαγών προσθέτοντας τις συναλλαγές εμπορευμάτων και δεικτών μέσω CFD και τώρα και τις συναλλαγές μετοχών και Bitcoin. Οι όροι των συναλλαγών έχουν αλλάξει αντίστοιχα και πλέον διατίθενται δυνατότητες μόχλευσης και περιθωρίου ανά μέσο συναλλαγών. Με αυτόν τον τρόπο απολαμβάνετε μεγάλα πλεονεκτήματα στην εμπειρία συναλλαγών σας, όπως τα εξής:
  • Νέα μέσα συναλλαγών
    Τώρα μπορείτε να κάνετε συναλλαγές με νέα μέσα και να αποκτήσετε πρόσβαση στην αγορά μετοχών, στην αγορά συμβολαίων μελλοντικής εκπλήρωσης, ακόμα και στην αγορά εικονικών νομισμάτων.
  • Προστασία
    Η προστασία του λογαριασμού σας έχει αυξηθεί, καθώς το νέο σύστημα παρακολουθεί τους παράγοντες κινδύνου ανά μέσο συναλλαγών και, επομένως, σας βοηθά να αποφύγετε την απώλεια.
  • Καλύτερη διαχείριση κινδύνων:
    Με τους υπολογισμούς περιθωρίου και το περιθώριο ασφαλείας ανά μέσο συναλλαγών με ειδικές παραμέτρους ανά μέσο συναλλαγών, οι υπολογισμοί κινδύνων γίνονται ανά θέση και παρουσιάζουν διαρκώς βελτιωμένη ακρίβεια προστατεύοντας τις συναλλαγές σας ανά μέσο συναλλαγών, καθώς και ολόκληρο το λογαριασμό σας.
Μόχλευση

Η μόχλευση σάς δίνει τη δυνατότητα να κάνετε συναλλαγές με ποσά πολύ υψηλότερα από το αρχικό ποσοστό επένδυσης, γεγονός που αυξάνει την πιθανή απόδοση της επένδυσής σας. Αν και οι πιθανότητες να αποκομίσετε σημαντικά κέρδη με τη χρήση μόχλευσης είναι μεγάλες, η μόχλευση μπορεί επίσης να λειτουργήσει εις βάρος σας, αν η αγορά στραφεί προς την αντίθετη κατεύθυνση από τη συναλλαγή σας. Οι συναλλασσόμενοι συνήθως χρησιμοποιούν τις εντολές Stop Loss και Take Profit, για να αποφύγουν τέτοιου είδους σενάρια. Μέχρι τώρα, η παρεχόμενη μόχλευση αντιστοιχιζόταν σε ολόκληρο το κεφάλαιό σας.

Παράδειγμα

Το ποσό κατάθεσής σας: $1.000
Κεφάλαιο: $1.000
Προσφερόμενη μόχλευση: 1:400
Το ποσό στο οποίο εφαρμόζεται μόχλευση είναι: 1.000 x 400 = $400.000

Μόχλευση ανά μέσο συναλλαγών

Η μόχλευση στην αγορά μετοχών τείνει να είναι πολύ χαμηλότερη σε σύγκριση με την αγορά forex. Επομένως, καθώς έχουμε εισέλθει σε αυτήν την αγορά, η μόχλευση θα παρέχεται πλέον ανά μέσο συναλλαγών. Αυτό σημαίνει ότι σε κάθε θέση θα παρέχεται μόχλευση ανάλογα με τη μόχλευση που έχει αντιστοιχιστεί στο συγκεκριμένο μέσο συναλλαγών στο οποίο επιλέγετε να ανοίξετε μια θέση.

Διαθέσιμο υπόλοιπο

Η μόχλευση ανά μέσο συναλλαγών σάς δίνει επίσης τη δυνατότητα να παρακολουθείτε στενά την πραγματική αξία των συναλλαγών σας. Κάθε φορά που ανοίγετε μια θέση, η πραγματική αξία της επένδυσής σας σε αυτήν τη θέση [το ποσό χωρίς μόχλευση ανάλογα με τη μόχλευση ανά μέσο συναλλαγών] αφαιρείται από το διαθέσιμο υπόλοιπό σας. Αυτό σημαίνει ότι μπορείτε να δείτε το διαθέσιμο υπόλοιπο του κεφαλαίου σας σε πραγματικό χρόνο και στην τιμή στην οποία δεν έχει εφαρμοστεί μόχλευση (διαθέσιμο για συναλλαγή).

Κεφάλαιο - χρησιμοποιούμενο περιθώριο

Παράδειγμα

Το ποσό κατάθεσής σας: $1.000
Μόχλευση για Twitter: 1:20
Ανοίγετε μια θέση Twitter για: $5.000
Το διαθέσιμο υπόλοιπό σας: $1000 – [$5.000: 20] = $750

Περιθώριο

Η παράμετρος περιθωρίου υποδεικνύει την αναλογία μεταξύ του κεφαλαίου σας και του καθαρού ανοίγματός σας (το άθροισμα όλων των ανοιχτών θέσεων κατόπιν μετατροπής στο βασικό νόμισμα του λογαριασμού σας). Μόλις το περιθώριό σας υπερβεί το επιτρεπόμενο όριο, ο λογαριασμός σας θα εκτεθεί σε κίνδυνο μεγάλης απώλειας και ΟΛΕΣ οι θέσεις σας ή μέρος των συναλλαγών σας θα κλείσουν αυτόματα. Για αυτόν το λόγο, το περιθώριό σας παρακολουθείται σε πραγματικό χρόνο.

Κεφάλαιο 
--------------------x 100
Άνοιγμα 

Παράδειγμα

Το ποσό κατάθεσής σας: $1.000
Ανοίγετε μια θέση Twitter για: $5.000
Κεφάλαιο: $1.000
Το διαθέσιμο υπόλοιπό σας: $750
Καθαρό άνοιγμα: $5.000
Περιθώριο: (1000: 5.000) x 100 = 20%

Περιθώριο ανά μέσο συναλλαγών

Εφόσον έχουμε εισέλθει στην αγορά μετοχών με μόχλευση ανά μέσο συναλλαγών, το περιθώριο που εφαρμόζεται θα παρέχεται επίσης ανά μέσο συναλλαγών. Κάθε μέσο συναλλαγών θα λαμβάνει πλέον τα δικά του όρια περιθωρίου ανάλογα με τον παράγοντα κινδύνου που του αντιστοιχεί και ανάλογα με την εφαρμοζόμενη μόχλευση. Αυτό θα ισχύει σε συνδυασμό με το περιθώριο ολόκληρου του κεφαλαίου σας [όπως προαναφέρεται] το οποίο θα συνεχίσει να λειτουργεί ως δείκτης της κατάστασης του λογαριασμού σας. Για να σας βοηθήσουμε να παρακολουθήσετε το περιθώριο ανά μέσο συναλλαγών, έχουμε εισαγάγει ένα σύστημα παρακολούθησης για την παρακολούθηση του περιθωρίου σας ανά μέσο συναλλαγών, το Σύστημα ελάχιστου περιθωρίου.

Παράδειγμα

Περιθώριο Google: 0,3%
Τιμή ανά μετοχή: $1.228
Ανοιγμένη θέση: 10 μετοχές Google
Ελάχιστο περιθώριο: 0,3% x 1.228 x 10 [περιθώριο x άνοιγμα] = $36,8

Σύστημα περιθωρίου ασφαλείας

Το Περιθώριο ασφαλείας είναι ένα αυτόματο σύστημα που προορίζεται για την προστασία των επενδύσεων του λογαριασμού σας και την αποτροπή της απώλειας ολόκληρου του λογαριασμού σας διατηρώντας τα επίπεδα των περιθωρίων σας ανά μέσο συναλλαγών. Το Περιθώριο ασφαλείας εμφανίζει το αντίστοιχο άθροισμα όλων των περιθωρίων και υπολογίζεται κάθε φορά που ανοίγετε μια θέση. Παρατηρώντας το κεφάλαιό σας και το περιθώριο ασφαλείας, μπορείτε να παρακολουθήσετε την απόστασή σας από την κατάσταση κάλυψης περιθωρίου.

Παράδειγμα

Ανοίγετε πρώτα μια θέση Google - Το περιθώριο ασφαλείας θα είναι $36,8.
Κατόπιν, ανοίγετε μια 2η θέση Twitter - Το περιθώριο ασφαλείας σας για το Twitter είναι $123,4, αλλά δεν θα εμφανίζεται.
Θα εμφανίζεται το αντίστοιχο άθροισμα.

Περιθώριο ασφαλείας:        $160,2 = [123,4 +36,8]

Κάλυψη περιθωρίου

Όταν το άθροισμα των θέσεων ενός συγκεκριμένου συμβόλου, σε μια συγκεκριμένη κατεύθυνση της αγοράς, φτάσει στο περιθώριο κινδύνου για αυτό το μέσο συναλλαγών, οι θέσεις για αυτό το μέσο συναλλαγών θα ξεκινήσουν αυτόματα να κλείνουν μέχρι να επιτευχθεί ένα επαρκές περιθώριο. Οι θέσεις θα ξεκινήσουν να κλείνουν μέχρι να επιτευχθεί ένα επαρκές περιθώριο για αυτό το μέσο συναλλαγών, αυξάνοντας επομένως την προστασία των υπόλοιπων θέσεων καθώς και το συνολικό περιθώριο ολόκληρου του λογαριασμού. Η ενέργεια του κλεισίματος θέσεων ανά μέσο συναλλαγών ονομάζεται "κάλυψη περιθωρίου".

Παράδειγμα

Περιθώριο ασφαλείας :        $160,2 = [123,4 +36,8]
Αν το κεφάλαιό σας είναι μικρότερο από $160,2, τότε η θέση Google ή η θέση Twitter θα κλείσει (θα κλείσει η θέση με τη μεγαλύτερη ζημία).

Κεφάλαιο

Το τρέχον πραγματικό ποσό στο λογαριασμό σας, το οποίο υπολογίζεται με βάση τον παρακάτω τύπο: (Συνολικές καταθέσεις λογαριασμού) μείον (Συνολικές αναλήψεις λογαριασμού) συν (Κλειστά κέρδη και ζημίες) συν (Ανοιχτά κέρδη και ζημίες) συν Μπόνους, κατόπιν μετατροπής στο βασικό νόμισμα του λογαριασμού σας.

Καταθέσεις – Αναλήψεις + Κλειστό P&L+ Ανοιχτό P&L+ Μπόνους

Ανοιχτό P&L

Ανοιχτό P & L: Συνολικά κέρδη και ζημίες όλων των ανοιχτών θέσεων (συμπεριλαμβανομένων των τόκων) κατόπιν μετατροπής στο βασικό νόμισμα του λογαριασμού.

Καθαρό άνοιγμα

Καθαρό άνοιγμα: Το άθροισμα όλων των ανοιχτών θέσεων κατόπιν μετατροπής στο βασικό νόμισμα του λογαριασμού.

Μπόνους σε εκκρεμότητα

Μπόνους σε εκκρεμότητα: Εμφανίζει το ποσό του μπόνους που θα μεταφερθεί στο κεφάλαιό σας, εφόσον υπερβείτε τα "Επιτευκτέα XPoints" εντός της καθορισμένης περιόδου.

Επιτευκτέα XPoints

Επιτευκτέα XPoints: Παρουσιάζει τα Xpoints που πρέπει να επιτύχετε εντός της καθορισμένης περιόδου, προκειμένου να μεταφερθεί το μπόνους σε εκκρεμότητα στο κεφάλαιό σας.

Κωδικοί μπόνους

Κωδικοί μπόνους: Οι κωδικοί μπόνους προσθέτουν διάφορα μπόνους σε μετρητά στο λογαριασμό ενός παίκτη, ανάλογα με τον τύπο του κωδικού. Για να εξαργυρώσουν ένα μπόνους, οι επενδυτές πρέπει να χρησιμοποιήσουν το αντίστοιχο κωδικό μπόνους κατά την κατάθεσή τους. Για να αποκτήσετε πρόσβαση στη σελίδα "Κατάθεση", συνδεθείτε στην πλατφόρμα WebTrader και κάντε κλικ στην καρτέλα "Κατάθεση". Στη σελίδα "Κατάθεση" πληκτρολογήστε έναν έγκυρο κωδικό μπόνους στο πεδίο "Κωδικός μπόνους". Αν δεν διαθέτετε έναν έγκυρο κωδικό μπόνους, αυτό το πεδίο θα παραμείνει κενό.