پژوهش

برای اطمینان از کسب تمام اطلاعات لازم برای فعالیت در بازار، از ابزارهای بازار XForex استفاده کنید. گاه‌شمار اقتصادی و نمودارهای سیستم معتبر تحلیل بازار "Trader’s Central" به طور شبانه روزی و تمام روزهای هفته در اختیار شما است.