خط مشی توقف زیان

کسب سود

سفارش "کسب سود" برای تعیین یک برون‌رفت در هنگامی که نرخ ارز به سمت مطلوب حرکت می‌کند، استفاده می‌شود. اگر فکر می‌کنید که قیمت یک جفت ارزی تا سطح خاصی نزول یا صعود می‌کند ولی نمی‌دانید پس از آن چه اتفاقی خواهد افتاد، دادن یک سفارش "کسب سود" باعث می‌شود که با رسیدن ارز به آن جایگاه داد و ستد شما متوقف شود.

مثال:

اگر یورو را با نرخ 1.3300 بخرید و انتظار افزایش قیمت را داشته باشید، می‌توانید یک سفارش کسب سود برای فروش با نرخ 1.3350 ارائه کنید. وقتی بازار به 1.3350 می‌رسد، سفارش "کسب سود" شما اجرا شده و پست بسته می‌شود.

سفارش "توقف زیان"

یک سفارش "توقف زیان" به بازرگان اجازه می‌دهد تا یک نقطه خروج را برای یک داد و ستد زیان‌ده در زمان تعریف احتمال خطر تعیین کرده و بدین ترتیب داد و ستد خود را متعادل کند. بدین ترتیب سطح حفاظت برای بازرگانان بالاتر می‌رود و در هنگام افت پست بازار زیان آنها از حد قابل تحمل فراتر نمی‌رود. *

مثال:

اگر یورو را با نرخ 1.3300 بخرید و انتظار افت قیمت را داشته باشید، می‌توانید یک سفارش "توقف زیان" برای فروش به نرخ 1.3250 ارائه کنید. وقتی بازار به 1.3250 می‌رسد، سفارش "توقف زیان" شما اجرا شده و پست بسته می‌شود.

سفارش‌های محدود

یک سفارش محدود برای باز کردن یک پست (یا احتمال خطر) با یک سفارش خرید و فروش یک نماد با نرخ از پیش تعیین شده استفاده می‌شود. یک سفارش محدود یعنی بازرگان می‌خواهد خرید و فروش را با قیمتی بهتر از قیمت بازار انجام دهد.

مثال:

نرخ یورو/دلار 1.33 است. اگر بازرگانی بخواهد یورو/دلار را در هنگامی که قیمت برای خرید مساعدتر است، بخرد، می‌تواند حدی برای خرید یورو/دلار با نرخ 1.32 تعیین کند.

یک سفارش "حد توقف" برای باز کردن یک پست (یا احتمال خطر) با با یک سفارش خرید و فروش یک نماد با نرخ از پیش تعیین شده کاربرد دارد. یک سفارش حد توقف یعنی بازرگان می‌خواهد خرید و فروش را با قیمتی پایین‌تر از قیمت بازار انجام دهد.

مثال:

نرخ یورو/دلار 1.33 است. اگر بازرگانی بخواهد یورو/دلار را در هنگامی که قیمت برای خرید نامساعد است، بخرد، می‌تواند حدی برای خرید یورو/دلار با نرخ 1.34 تعیین کند.

سفارش مشروط

یک "سفارش مشروط" برای باز کردن یک سفارش محدود یا سفارش توقف در صورتی که بازار به پست مشخصی برسد و خرید یا فروش خاصی صورت بگیرد، کاربرد دارد. در این صورت، "سفارش مشروط" حدود آینده نرخ ارز مورد نظر شما را مشخص می‌کند.

مثال:

نرخ بازار 1.3300 است. سفارش محدود داده می‌شود تا در صورتی که بازار به 1.3200 برسد، خرید صورت بگیرد. یک سفارش مشروط داده می‌شود تا اگر خرید یورو با 1.3200 صورت گرفت، یک سفارش توقف زیان در 1.3100 و یک سفارش کسب سود در 1.300 نیز داده شود.

*در صورت نوسان شدید نرخ، سفارش توقف زیان با بهترین نرخ ممکن برای بازرگانی که از حد توقف زیان عبور کرده است، اجرا می‌شود. این وضعیت ممکن است در ساعات فعالیت بازار یا در دوره بسته بودن بازار مربوط به آن کالا یا ارز پیش بیاید. در این شرایط، سفارش با نزدیک‌ترین نرخ ممکن بازار در مدت اجرا عملی می‌شود. سفارش / حد تضمینی برای اجرا شدن سفارش با بهترین قیمت نیست.