Obchodovacie parametre

Zmeny v obchodovaní

V neustálej snahe o zlepšenie možností obchodovania spoločnosť XForex nedávno rozšírila svoje portfólio obchodovania o obchodovanie s komoditami a indexmi prostredníctvom rozdielových zmlúv, ako aj obchodovanie s akciami a s mincami Bitcoin. Naše obchodné podmienky sa príslušne zmenili a pákový efekt a marža sú odteraz k dispozícii podľa nástroj. Pre vaše obchodovanie to znamená veľké výhody, napríklad:
  • Nové nástroje
    Odteraz môžete obchodovať s novými nástrojmi s prístupom na akciový trh, budúci trh a dokonca virtuálny trh.
  • Ochrana
    Zvýšila sa ochrana vášho účtu, pretože nový systém monitoruje rizikové faktory podľa nástroj, a tak pomáha chrániť váš účet pred kalibráciou.
  • Lepšie riadenie rizík:
    Vďaka výpočtom marže a vďaka udržiavacej marži podľa nástroj s konkrétnymi parametrami podľa nástroj &ndash sa výpočet rizík uskutočňuje podľa pozícií a je čoraz presnejší. Vaše obchodovanie podľa nástroj, ako aj celý váš účet sú preto chránené.
Pákový efekt

Pákový efekt umožňuje obchodovanie so sumami, ktoré značne presahujú čiastku pôvodnej investície, čím sa zvyšuje potenciálna návratnosť investícií. Hoci existuje veľká možnosť dosiahnuť pomocou pákového efektu značný zisk, pákový efekt tiež môže pracovať proti vám v prípade, že sa trh vydá opačným smerom ako váš obchod. Obchodníci sa zvyčajne týmto situáciám vyhýbajú pomocou príkazu Stop Loss & Take Profit (Zastaviť stratu a vybrať zisk). Doteraz sa pákový efekt priraďoval k vášmu celému vlastnému imaniu.

Príklad

Vklad: 1 000 USD
Vlastné imanie: 1 000 USD
Ponúknutý pákový efekt: 1:400
Suma s pákovým efektom: 1 000 x 400 = 400 000 USD

Pákový efekt podľa nástroj

Pákový efekt na akciovom trhu je zvyčajne oveľa menší než na trhu Forex. Pri vstupe na tento trh sa preto pákový efekt bude ponúkať podľa nástroj. Znamená to, že pákový efekt každej pozície bude závisieť od pákového efektu priradeného ku konkrétnemu nástroj, v ktorom sa rozhodnete pozíciu otvoriť.

Dostupný zostatok

Pri použití pákového efektu podľa nástroj tiež máte možnosť dôkladnejšie sledovať skutočnú hodnotu svojich obchodov. Pri každom otvorení pozície sa od vášho dostupného zostatku odpočíta skutočná hodnota investície do tejto pozície (suma bez pákového efektu podľa pákového efektu podľa nástroj). Znamená to, že odteraz môžete zobraziť dostupný zostatok vlastného imania v reálnom čase a v hodnotách bez pákového efektu (ktoré sú k dispozícii na obchodovanie).

Vlastné imanie – použitá marža

Príklad

Vklad: 1 000 USD
Pákový efekt pozície Twitter: 1:20
Otvoríte pozíciu Twitter za: 5 000 USD
Dostupný zostatok: 1 000 USD – (5 000 USD : 20) = 750 USD

Marža

Parameter marže vás informuje o pomere medzi vlastným imaním a čistou expozíciou (súčtom všetkých otvorených pozícií konvertovaným na základnú menu účtu). Ak marža prekročí povolený limit, vznikne riziko kalibrácie vášho účtu a VŠETKY vaše pozície a súčasti vašich obchodov sa automaticky zatvoria. Z tohto dôvodu sa marža monitoruje v reálnom čase.

Vlastné imanie 
--------------------x 100
Expozícia 

Príklad

Vklad: 1 000 USD
Otvoríte pozíciu Twitter za: 5 000 USD
Vlastné imanie: 1 000 USD
Dostupný zostatok: 750 USD
Čistá expozícia: 5 000 USD
Marža: (1 000 : 5 000) x 100 = 20 %

Marža podľa nástroj

Pri vstupe na akciový trh s pákovým efektom podľa nástroj sa podľa nástroj ponúka aj použitá marža. Ku každému nástroj budú odteraz priradené vlastné limity marže podľa rizikového faktora, ktorý symbol vyjadruje, a podľa použitého pákového efektu. Ide doplnenie celkovej marže účtu (opísanej vyššie), ktorá bude naďalej fungovať ako indikátor stavu vášho účtu. V záujme lepšieho sledovania vašej marže podľa nástroj sa zaviedol systém sledovania – systém udržiavacej marže – na sledovanie marže podľa nástroj.

Príklad

Marža pozície Google: 0,3 %
Cena za akciu: 1 228 USD
Otvorená pozícia: 10 akcií Google
Udržiavacia marža: 0,3 % x 1 228 x 10 (Marža x expozícia) = 36,8 USD

Systém udržiavacej marže

Udržiavacia marža predstavuje automatický systém nastavený tak, aby sa chránili investície na vašom účte a zabránilo sa kalibrácii celého vášho účtu, a to pomocou udržiavania úrovní marže podľa nástroj. Udržiavacia marža zobrazí relatívny súčet všetkých marží a vypočíta sa pri každom otvorení pozície. Sledovaním hodnôt vlastného imania a udržiavacej marže môžete sledovať zostatok do stavu maržovej výzvy.

Príklad

Najskôr otvoríte pozíciu Google - UM bude 36,8 USD.
Potom otvoríte druhú pozíciu, Twitter – Udržiavacia marža pozície Twitter bude 123,4 USD, ale nezobrazí sa.
Zobrazí sa relatívny súčet.

Udržiavacia marža:        160,2 USD = (123,4 + 36,8)

Maržová výzva

Ak súčet pozícií konkrétneho nástroj (predovšetkým smerovania trhu) dosiahne hodnotu rizikovej marže, pozície tohto nástroj sa začnú automaticky zatvárať, kým sa neobnoví dostatočná marža. Pozície sa začnú zatvárať, kým sa nedosiahne dostatočná marža daného nástroj. Zvýši sa tak ochrana ostatných pozícií, ako aj celkovej marže účtu. Akcia zatvorenia pozície podľa nástroj sa nazýva maržová výzva.

Príklad

Udržiavacia marža:        160,2 USD = (123,4 + 36,8)
Ak je vlastné imanie menšie než 160,2 USD, pozícia Google alebo Twitter sa zavrie (zavrie sa pozícia s najväčšou stratou).

Vlastné imanie

Aktuálna skutočná suma na účte vypočítaná podľa tohto vzorca: (celkový vklad na účet) mínus (celkový výber z účtu) plus (zisk a strata zatvorených pozícií) plus (zisk a strata otvorených pozícií) plus bonus (výsledok sa konvertuje na základnú menu účtu).

Vklady – výbery + zisk a strata zatvorených pozícií + zisk a strata otvorených pozícií + bonus

Zisk a strata otvorených pozícií

Zisk a strata otvorených pozícií: celkový zisk a strata všetkých otvorených pozícií (plus úroky) konvertované na základnú menu účtu.

Čistá expozícia

Čistá expozícia: súčet všetkých otvorených pozícií konvertovaný na základnú menu účtu.

Nespracovaný bonus

Nespracovaný bonus: Zobrazuje bonusovú sumu, ktorá sa pripočíta k vlastnému imaniu za predpokladu, že počas stanoveného obdobia prekročíte hodnotu „Počet bodov XPoints na dosiahnutie“.

Počet bodov XPoints na dosiahnutie

Počet bodov XPoints na dosiahnutie: Vyjadruje počet bodov XPoints, ktorý je nutné dosiahnuť za stanovené obdobie, aby sa k vlastnému imaniu pripočítal nespracovaný bonus.

Kódy na bonus

Kódy na bonus: Kódy na bonus pridávajú rôzne hotovostné bonusy na účet aktéra v závislosti od typu kódu. Ak si chcú obchodníci uplatniť bonus, musia použiť príslušný kód na bonus pri uskutočňovaní vkladu. Prístup na stránku vkladu získate prihlásením sa do platformy WebTrader a kliknutím na kartu Deposit (Vklad). Na stránke vkladu zadajte do poľa Bonus Code (Kód na bonus) typ platného bonusu. Ak nemáte platný kód na bonus, toto pole zostane prázdne.