Parametri trgovanja

Promene u trgovanju

U cilju stalnog unapređenja vašeg doživljaja trgovanja, XForex je od nedavno proširio svoju ponudu dodajući Robe i Indekse putem CFD ugovora a od skora su tu i trgovanje deonicama i Bitcoin. Naši uslovi trgovanja su se shodno tome promenili sa leveridžom i marginama dostupnim po instrumentu. Ono što je donelo velike pogodnosti vašem doživljaju trgovanja je:
  • Novi instrumenti
    Od sada možete trgovati novim instrumetima uz pristup tržištu deonica, terminskih ugovora pa čak i virtualnom tržištu.
  • Zaštita
    Sigurnost vašeg računa je sada uvećana pošto novi sistem prati rizike faktora po instrumentu, sprečavajući kalibraciju vašeg naloga.
  • Bolji menadžement rizika:
    Pomoću računanja margina, kao i marginom za održavanje po svakom instrumentu i pojedinačnim parametrima po instrumentu, uvećana je precizost proračuna rizika po poziciji čime se štiti vaše trgovanje kao i ceo nalog.
Leveridž

Leveridž vam omogućava da trgujete sa sumama koje su mnogo veće od sume vaše investicije čime uvećavate potencijalni povraćaj investicije. Iako je mogućnost zarade velika, leveridž isto tako može biti veoma opasan ako tržište krene u suprotnom smeru od vašeg. Trejderi najčešće koriste Stop Loss & Take Profit kako bi izbegli ove scenarije. Do sada se ponuđeni leveridž posmatrao u odnosu na ukupnu vrednost investicije.

Primer

Vaša deponovana suma: $1,000
Kapital: $1,000
Ponuđeni leveridž: 1:400
Suma pod leveridžom je: 1,000 x 400 = $400,000

Leveridž po instrumentu

Leveridž na tržištu dionica je obično manji nego na forex tržištu. Stoga, kako ulazimo na ovo tržište leveridž će se nuditi po instrumentu. To znači da će svaka pozicija biti pod leveridžom u odnosu na leveridž koji je dodeljen specifičnom instrumentu koji ste izabrali za otvaranje pozicije.

Dostupno stanje na računu

To što imate leveridž po instrumentu vam takođe omogućava da detaljno pratite realnu vrednost vašeg trgovanja. Svaki put kad otvorite poziciju, realna vrednost vaše investicije u ovoj poziciji (suma bez leveridža za taj simbol) se oduzima od vašeg dostupnog stanja na računu. To znači da sada možete da vidite preostalo dostupno stanje na računu u realnom vremenu i u vrednostima bez leveridža.

Kapital - iskorišćene margine

Primer

Deponovana suma: $1,000
Leveridž za Twitter: 1:20
Vi otvarate poziciju za Twitter na: $5,000
Dostupno stanje na računu: $1000 – [$5,000: 20] = $750

Margina

Parameter Margina vam pokazuje odnos između vašeg kapitala I neto izloženosti (ukupna suma svih otvorenih pozicija pretvorenih u baznu valutu računa). Nakon što vaša margina probije dozvoljeni limit, vaš račun je pod rizikom kalibracije I SVE vaše pozicije I delimične pozicije se automatski zatvaraju. Zbog toga se margine prate u realnom vremenu.

Kapital 
--------------------x 100
Izloženost 

Primer

Vaša deponovana suma: $1,000
Vi otvarate poziciju za Twitter na: $5,000
Kapital: $1,000
Dostupno stanje na računu: $750
Neto izloženost: $5,000
Margina: (1000: 5,000) x 100 = 20%

Margina po instrumentu

Dok ulazimo na tržište deonica sa leveridžom po instrumentu, margina koja se primenjuje je takođe po instrumentu. Svaki simbol sada ima svoje limite margine u odnosu na faktor rizika koji predstavlja i u odnosu na primenjeni leveridž. Ovo je dodatno u odnosu na ukupnu marginu za celi nalog (gore spomenut) koja će nastaviti da radi kao indikator statusa vašeg računa. Kako bi pomogli praćenje margine po instrumentu, postavljen je sistem za monitoring margine po instrumentu: Sistem margine za održavanje

Primer

Google Margina: 0.3%
Cena po deonici: $1,228
Otvorena pozicija: 10 Google Deonice
Margina za održavanje: 0.3% x 1,228 x 10 [Margina x izloženost] = $36.8

Sistem margine za održavanje

Sistem Margine za održavanje je automatski sistem koji štiti investiciju na vašem računu i sprečava kalibraciju celog računa održavajući nivoe margina po instrumentu. Margina za održavanje će prikazati relativni zbir svih margina i računa se svaki put kada se otvori pozicija. Posmatranjem vašeg kapitala i vrednosti margine za održavanje, možete pratiti svoju udaljenost od brokerskog zatvaranja pozicije.

Primer

Otvarate prvu poziciju za Google - Vaša margina za održavanje je $36.8.
Onda otvarate svoju drugu poziciju za Twitter - Vaša Twitter margina za održavanje je $123.4, ali se neće prikazati tako.
Biće prikazan relativni zbir.

Margina za održavanje:        $160.2 = [123.4 +36.8]

Brokersko zatvaranje pozicijel

Jednom kada zbir pozicija određenog simbola u određenom smeru tržišta dostigne marginu rizika za taj simbol, pozicije za taj simbol će početi automatski da se zatvaraju dok se ponovo ne dođe do zadovoljavajuće margine. Pozicije će početi da se zatvaraju dok se ne postigne dovoljna margina za taj simbol; na taj način se uvećava zaštita i drugih pozicija kao i ukupna margina celog računa. Postupak zatvaranja pozicije po instrumentu se zove brokersko zatvaranje pozicije.

Primer

Margina za održavanje:        $160.2 = [123.4 +36.8]
Ako vam je kapital manji od $160.2, onda će se zatvoriti pozicije ili za Google ili Twitter (ona pozicija sa najvećim gubitkom će biti zatvorena).

Kapital

Trenutna realna suma na računu se računa na sledeći način: (Ukupan depozit na računu) – (Ukupna podizanja novca sa računa) + (Zatvoreni dobici i gubici) + (Otvoreni dobici I gubici) + Bonus, pretvoreni u baznu valutu računa.

Deposits – Withdraws + Closed P&L+ Open P&L+ Bonus

Open P&L

Open P & L: Ukupan profit i gubitak svih otvorenih pozicija (plus naknade za kamatu) pretvoren u baznu valutu računa

Neto izloženost

Neto izloženost: Zbir svih otvorenih pozicija pretvoren u baznu valutu računa.

Bonus na čekanju

Bonus na čekanju: Prikazuje vrednosti Bonusa koji će biti dodeljen kapitalu pod uslovom da prekoračite „Potreban broj X poena“ u određenom roku.

Potreban broj X poena

Potreban broj X poena: broj X poena koji morate sakupiti tokom predviđenog perioda kako bi se bonus na čekanju preneo u Kapital.

Kodovi za bonus

Kodovi za bonus: Kodovi za bonus dodaju različite novčane bonuse na nalog igrača, u zavisnosti od tipa koda. Da bi pokupili bonus, ulagači moraju da koriste odgovarajući kod za bonus kada ulažu. Za pristup stranici za ulaganje, prijavite se na WebTrader platformu i kliknite na karticu Ulog. Na stranici za ulaganje, unesite važeći kod za bonus u polje „Kod za bonus“. Ako nemate važeći kod za bonus, ovo polje će ostati prazno.