การตรวจสอบบัญชี

ในกรณีที่คุณเลือกสแกนเอกสาร เราแนะนำเป็นอย่างยิ่งให้ใช้การตั้งค่าต่อไปนี้ 200 dpi, ระดับสีเทา (ไม่ใช่การสแกนภาพสี), รูปแบบไฟล์ควรเป็น JPEG, ค่าความคมชัดควรตั้งไว้ที่ 24 บิทส์
สามารถถ่ายภาพเอกสารโดยใช้โทรศัพท์และส่งมาทางอีเมลได้ด้วยเช่นกัน
โปรดทราบว่าอีเมลที่ส่งเข้ามาถึงเราจำกัดขนาดที่ 10 MB
ส่งอีเมลทั้งหมดถึง cs@xforex.com

กรุณายื่นรายการต่อไปนี้

บัตรประจำตัว

บัตรประจำตัวที่มีรูปถ่ายของตนและออกให้โดยส่วนราชการ

บัตรประจำตัวต้องแสดงชื่อและวันเดือนปีเกิดของคุณอย่างชัดเจน และต้องระบุวันหมดอายุที่ยังใช้ได้อยู่ หนังสือเดินทางและใบอนุญาตขับขี่เป็นเอกสารที่ใช้ได้ดี ชื่อต้องตรงกันกับชื่อที่คุณระบุไว้ตอนสมัคร
ที่อยู่

หลักฐานที่อยู่

ที่อยู่ต้องตรงกันกับที่อยู่ที่คุณระบุไว้ตอนสมัคร เอกสารที่สามารถใช้ได้คือใบแจ้งค่าบริการสาธารณูปโภค (ค่าไฟฟ้า ค่าโทรศัพท์ ค่านํ้าประปา) ใบแจ้งยอดบัญชีรายเดือนจากธนาคาร สัญญาเช่าซื้อหรือจำนอง โปรดทราบว่าเอกสารเหล่านี้ต้องมีอายุไม่เกิน 3 เดือน ตรวจดูว่าชื่อของคุณปรากฎบนเอกสาร พร้อมด้วยที่อยู่และชื่อบริษัทที่เรียกเก็บค่าบริการ ข้อมูลเหล่านี้ต้องปรากฎอย่างชัดเจน