Thông số Giao dịch

Những thay đổi trong giao dịch

Với mục tiêu không ngừng nâng cao trải nghiệm giao dịch cho bạn, gần đây, XForex đã mở rộng phạm vi giao dịch của mình bằng cách thêm giao dịch Hàng hóa và Chỉ số chứng khoán thông qua CFD và bây giờ là giao dịch Cổ phiếu và Bitcoin. Điều kiện giao dịch của chúng tôi cũng thay đổi tương ứng và hiện nay tính năng đòn bẩy và tiền ký quỹ đã khả dụng cho từng công cụ. Điều này giúp mang lại lợi ích to lớn cho trải nghiệm giao dịch của bạn vì:
  • Công cụ mới
    Giờ đây, bạn có thể giao dịch bằng Công cụ mới để tiếp cận thị trường Cổ phiếu, thị trường tương lai và thậm chí là thị trường ảo.
  • Bảo vệ an toàn
    Mức độ bảo vệ an toàn cho tài khoản của bạn tốt hơn vì hệ thống mới giám sát những yếu tố rủi ro đối với từng công cụ; nhờ đó, tránh cho tài khoản của bạn không bị kiểm định.
  • Quản lý rủi ro tốt hơn:
    Với kết quả tính toán Tiền ký quỹ và Tiền ký quỹ tối thiểu trong tài khoản cho từng công cụ với các thông số cụ thể cho từng công cụ – các kết quả tính toán rủi ro cho từng trạng thái giao dịch ngày càng chính xác, bảo vệ tốt hơn giao dịch đối với từng công cụ của bạn cũng như bảo vệ toàn bộ tài khoản tốt hơn.
Đòn bẩy

Đòn bẩy cho phép bạn giao dịch với số tiền lớn hơn khoản tiền đầu tư ban đầu của bạn rất nhiều, giúp tăng tỷ suất hoàn vốn đầu tư tiềm năng của bạn. Mặc dù khả năng kiếm được lợi nhuận đáng kể thông qua việc sử dụng đòn bẩy rất lớn, đòn bẩy cũng có thể gây bất lợi cho bạn nếu thị trường chuyển hướng đi ngược lại với giao dịch của bạn. Các nhà giao dịch thường sử dụng công cụ Cắt lỗ & Chốt lãi để tránh gặp phải tình huống bất lợi như vậy. Cho đến nay, đòn bẩy cung cấp cho bạn được gán cho toàn bộ vốn sở hữu của bạn.

Ví dụ

Số tiền ký quỹ của bạn: $1.000
Vốn sở hữu: $1.000
Đòn bẩy cung cấp: 1:400
Số tiền sau khi sử dụng đòn bẩy của bạn là: 1.000 x 400 = $400.000

Đòn bẩy của từng công cụ

Đòn bẩy trên thị trường cổ phiếu có xu hướng thấp hơn nhiều so với đòn bẩy trên thị trường ngoại hối. Vì vậy, khi chúng ta thâm nhập thị trường này, đòn bẩy giờ đây sẽ được cung cấp cho từng công cụ. Điều này có nghĩa là mỗi trạng thái giao dịch sẽ được áp dụng tỷ lệ đòn bẩy tương ứng với đòn bẩy gán cho từng công cụ thể mà bạn chọn để mở một trạng thái.

Số dư khả dụng

Việc gán đòn bẩy cho từng công cụ cũng cho phép bạn giám sát chặt chẽ giá trị thực của giao dịch. Mỗi lần bạn mở một trạng thái giao dịch, giá trị thực của khoản đầu tư trong trạng thái này [số tiền chưa sử dụng đòn bẩy theo tỷ lệ đòn bẩy cho công cụ đó] sẽ được khấu trừ khỏi Số dư khả dụng. Điều này có nghĩa là giờ đây, bạn có thể xem Số dư khả dụng còn lại của vốn sở hữu theo thời gian thực và giá trị không sử dụng đòn bẩy (có sẵn để giao dịch).

Vốn sở hữu - Tiền ký quỹ

Ví dụ

Số tiền ký quỹ của bạn: $1.000
Đòn bẩy cho Twitter: 1:20
Bạn mở một trạng thái giao dịch Twitter: $5.000
Số dư khả dụng của bạn: $1000 – [$5.000: 20] = $750

Tiền ký quỹ

Thông số tiền ký quỹ cho bạn biết tỷ lệ giữa vốn sở hữu và tổn thất ròng giao dịch (tổng số tiền của tất cả các trạng thái giao dịch mở được chuyển thành đồng tiền cơ sở trong tài khoản). Nếu tiền ký quỹ của bạn vượt quá giới hạn cho phép thì tài khoản của bạn có rủi ro bị kiểm chuẩn và TẤT CẢ mọi trạng thái giao dịch của bạn hay một phần giao dịch của bạn sẽ tự động bị đóng lại. Vì lý do này, tiền ký quỹ của bạn luôn được giám sát theo thời gian thực.

Vốn sở hữu 
--------------------x 100
Tổn thất 

Ví dụ

Số tiền ký quỹ của bạn: $1.000
Bạn mở một trạng thái giao dịch Twitter cho: $5.000
Vốn sở hữu: $1.000
Số dư khả dụng của bạn: $750
Tổn thất ròng giao dịch: $5.000
Tiền ký quỹ: (1000: 5.000) x 100 = 20%

Tiền ký quỹ của từng công cụ

Khi chúng ta thâm nhập thị trường cổ phiếu với đòn bẩy cho từng công cụ, tiền ký quỹ áp dụng cũng được cung cấp theo từng công cụ. Mỗi công cụ giờ đây sẽ nhận được mức giới hạn ký quỹ riêng tùy theo yếu tố rủi ro tương ứng và tùy theo tỷ lệ đòn bẩy áp dụng. Đây là tính năng bổ sung cho tiền ký quỹ của toàn bộ tài khoản [đã đề cập ở trên], khoản tiền này sẽ tiếp tục hoạt động với vai trò là chỉ báo cho tình trạng tài khoản của bạn. Để giúp giám sát Tiền ký quỹ cho từng công cụ, một hệ thống giám sát đã được thiết lập. Đó là Hệ thống giám sát tiền ký quỹ tối thiểu trong tài khoản.

Ví dụ

Tiền ký quỹ Google: 0,3%
Giá mỗi cổ phiếu: $1.228
Trạng thái giao dịch đã mở: 10 cổ phiếu Google
Tiền ký quỹ tối thiểu trong tài khoản: 0,3% x 1.228 x 10 [Tiền ký quỹ x Tổn thất] = $36,8

Hệ thống giám sát tiền ký quỹ tối thiểu trong tài khoản

Hệ thống giám sát tiền ký quỹ tối thiểu trong tài khoản là một hệ thống tự động được thiết lập để bảo vệ vốn đầu tư trong tài khoản của bạn và tránh cho toàn bộ tài khoản của bạn bị kiểm chuẩn bằng cách duy trì mức tiền ký quỹ theo từng công cụ. Tiền ký quỹ tối thiểu trong tài khoản sẽ hiển thị tổng số tương đối của tất cả mọi khoản tiền ký quỹ và được tính toán mỗi lần trạng thái giao dịch được mở. Thông qua giám sát vốn sở hữu và giá trị Tiền ký quỹ tối thiểu trong tài khoản, bạn có thể giám sát tình hình của bạn so với mức cảnh báo nguy cơ giảm tiền ký quỹ.

Ví dụ

Đầu tiên, bạn mở một trạng thái giao dịchGoogle - Tiền ký quỹ tối thiểu trong tài khoản của bạn là $36,8.
Sau đó, bạn mở trạng thái giao dịch thứ hai cho Twitter - Tiền ký quỹ tối thiểu trong tài khoản Twitter của bạn là $123,4, nhưng số tiền này sẽ không hiển thị.
Con số hiển thị là tổng số tương đối của hai số tiền trên.

Tiền ký quỹ tối thiểu trong tài khoản:        $160.2 = [123.4 +36.8]

Cảnh báo nguy cơ giảm tiền ký quỹ

Nếu tổng số tiền của các trạng thái giao dịch của một công cụ nào đó, trong một chiều hướng biến động của thị trường nào đó, chạm mức tiền ký quỹ rủi ro đối với công cụ đó thì trạng thái giao dịch của công cụ đó sẽ tự động bắt đầu đóng lại cho đến khi phục hồi đủ tiền ký quỹ. Trạng thái giao dịch sẽ bắt đầu đóng cho đến khi tiền ký quỹ cho công cụ đó đạt đủ mức yêu cầu; nhờ đó, giúp bảo vệ tốt hơn các trạng thái giao dịch khác cũng như toàn bộ tiền ký quỹ của tài khoản. Hành động đóng trạng thái giao dịch của từng công cụ được gọi là Cảnh báo nguy cơ giảm tiền ký quỹ.

Ví dụ

Tiền ký quỹ tối thiểu trong tài khoản:        $160,2 = [123,4 +36,8]
Nếu vốn sở hữu của bạn dưới $160,2 thì một trong hai trạng thái giao dịch Google hoặc Twitter sẽ đóng (trạng thái giao dịch có tổn thất lớn nhất sẽ bị đóng).

Vốn sở hữu

Số tiền thực trong tài khoản, được tính toán theo công thức này: (Tổng số tiền ký quỹ trong tài khoản) trừ (Tổng số tiền đã rút ra khỏi tài khoản) cộng (Mức lãi và lỗ lúc đóng) cộng (Mức lãi và lỗ lúc mở) cộng Lợi tức, được chuyển thành Đồng tiền cơ sở trong tài khoản.

Ký quỹ – Rút ra + Lãi & lỗ lúc đóng + Lãi & lỗ lúc mở + Lợi tức

Lãi & lỗ lúc mở

Lãi & lỗ lúc mở Tổng tiền lãi và lỗ của tất cả mọi trạng thái giao dịch mở (Cộng với chi phí tiền lãi) được chuyển thành Đồng tiền cơ sở trong tài khoản.

Tổn thất ròng giao dịch

Tổn thất ròng giao dịch: Tổng số tiền của tất cả mọi trạng thái giao dịch mở được chuyển thành Đồng tiền cơ sở trong tài khoản.

Lợi tức được hưởng đang chờ xử lý

Lợi tức được hưởng đang chờ xử lý: Hiển thị số tiền Lợi tức sẽ được chuyển vào Vốn sở hữu, với điều kiện bạn vượt "XPoints cần đạt được" trong một thời hạn đã định.

XPoints cần đạt được

XPoints cần đạt được: Biểu thị XPoints bạn cần đạt được trong khoảng thời gian đã ấn định để Lợi tức được hưởng đang chờ xử lý được chuyển vào Vốn sở hữu.

Mã Lợi Tức

Mã Lợi Tức: Mã Lợi Tức thêm các khoản lợi tức tiền mặt khác nhau vào tài khoản của người chơi, tùy thuộc vào loại mã. Để đổi Lợi Tức, nhà giao dịch phải sử dụng Mã Lợi tức tương ứng khi thực hiện việc đặt cọc. Để truy cập vào trang Đặt cọc, hãy đăng nhập vào nền tảng WebTrader và bấm vào thanh Đặt cọc. Trên trang Đặt cọc, nhập Mã Lợi Tức hợp lệ trong trường 'Mã Lợi Tức'. Nếu bạn không có Mã Lợi Tức hợp lệ, trường này sẽ để trống.